Циљ ове активности је  да ученици :

-Певају песме народног стваралаштва различитих стилова, сaмoстaлнo и у групи;

-примењују правилну технику певања (правилно дисање, држање тела, артикулација);

-уочавају домаћу фолклорну традицију и њену стилизацију;

-вербализују свој доживљај музике;

-различикују елементе музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, тeмпо, динaмика) који утичу нa тeлo и осећања;

-реконструишу српску музичку прошлост у сарадњи са другим начинима комуникације кроз музику, у смислу ритуалног понашања и пантеизма

– идентификују утицај ритуалног понашања у музици савременог доба (музички елементи, наступ и сл.).

Узраст ученика: 5.разред у издвојеном одељењу у Петловачи и 6.разред у Змињаку

Динамика активности: једном недељно у трајању од 60 минута.

Опис активности: Певање традиционалних песама из Србије/Израда народних инструмената и демонстрација њиховог звука/Упознавање народне ношње свих крајева

Исходи: Ученици развијају естетичке компетенције. Упознају се са културним наслеђем људске заједнице, развијају свест о вредности уметничких и културних дела и њиховом значају за развој друштва. Препознају народну ношњу из свих крајева Србије.

Реализатор: наставник музичке културе Предраг Дрезгић