ЗмињакПетловача
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Српски језик и књижевност иницијални тест 12. 9. 2023. 3/09
Историја иницијални тест 12. 9. 2023. 3/09
Француски језик иницијални тест 13. 9. 2023. 3/09
Енглески језик иницијални тест 13. 9. 2023. 3/09
Физика иницијални тест 14. 9. 2023. 3/09
Математика иницијални тест 14. 9. 2023. 3/09
Географија иницијални тест 15. 9. 2023. 3/09
Хемија контролни задатак 27. 9. 2023. 5/09
Математика контролни задатак 12. 10. 2023. 3/10
Српски језик и књижевност контролни задатак 13. 10. 2023. 3/10
Историја тестирање 17. 10. 2023. 4/10
Француски језик контролни задатак 18. 10. 2023. 4/10
Енглески језик тестирање 23. 10. 2023. 5/10
Српски језик и књижевност писмени задатак 26. 10. 2023. 5/10
Математика писмени задатак 7. 11. 2023. 2/11
Информатика и рачунарство тестирање 14. 11. 2023. 3/11
Хемија контролни задатак 15. 11. 2023. 3/11
Физика тестирање 21. 11. 2023. 4/11
Историја тестирање 23. 11. 2023. 4/11
Енглески језик писмени задатак 27. 11. 2023. 5/11
Француски језик писмени задатак 29. 11. 2023. 5/11
Информатика и рачунарство тестирање 5. 12. 2023. 2/12
Географија писмена вежба 8. 12. 2023. 2/12
Математика контролни задатак 12. 12. 2023. 3/12
Српски језик и књижевност контролни задатак 15. 12. 2023. 3/12
Математика писмени задатак 25. 12. 2023. 5/12
Српски језик и књижевност писмени задатак 26. 12. 2023. 5/12
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Хемија иницијални тест 11. 9. 2023. 3/09
Историја иницијални тест 11. 9. 2023. 3/09
Математика иницијални тест 12. 9. 2023. 3/09
Српски језик и књижевност иницијални тест 13. 9. 2023. 3/09
Физика иницијални тест 13. 9. 2023. 3/09
Географија иницијални тест 14. 9. 2023. 3/09
Енглески језик иницијални тест 14. 9. 2023. 3/09
Француски језик иницијални тест 15. 9. 2023. 3/09
Хемија контролни задатак 27. 9. 2023. 5/09
Математика контролни задатак 29. 9. 2023. 5/09
Математика контролни задатак 12. 10. 2023. 3/10
Историја тестирање 13. 10. 2023. 3/10
Информатика и рачунарство тестирање 17. 10. 2023. 4/10
Француски језик писмена вежба 20. 10. 2023. 4/10
Српски језик и књижевност писмена вежба 24. 10. 2023. 5/10
Енглески језик тестирање 26. 10. 2023. 5/10
Српски језик и књижевност писмени задатак 31. 10. 2023. 6/10
Математика писмени задатак 1. 11. 2023. 1/11
Хемија контролни задатак 15. 11. 2023. 3/11
Историја тестирање 17. 11. 2023. 3/11
Физика тестирање 21. 11. 2023. 4/11
Математика контролни задатак 23. 11. 2023. 4/11
Енглески језик писмени задатак 30. 11. 2023. 5/11
Географија писмена вежба 4. 12. 2023. 2/12
Француски језик писмени задатак 8. 12. 2023. 2/12
Информатика и рачунарство тестирање 12. 12. 2023. 3/12
Математика контролни задатак 14. 12. 2023. 3/12
Српски језик и књижевност писмени задатак 21. 12. 2023. 4/12
Српски језик и књижевност писмена вежба 22. 12. 2023. 4/12
Математика писмени задатак 27. 12. 2023. 5/12