Вођењем дневника образовно-васпитног рада у електронском облику  промењена је само форма.
Сва овлашћења, као и коришћење и управљање подацима о ученицима и вођењу просветно-васпитне евиденције остали су у складу са досадашњим обавезама и одговорностима!

Школски координатор управља корисницима система, а корисници система управљају подацима о ученицима и просветно-васпитном евиденцијом, у складу са законским обавезама и овлашћењима.
Обавеза свих корисника је да редовно прате информације о надоградњи система и да користе упутства која су им намењена.

I. ОБАВЕЗЕ ВОЂЕЊА И АЖУРИРАЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ ИЗ УЛОГЕ ПРЕДМЕТНОГ НАСТАВНИКА

1. Евиденција о планираним часовима
(Управљање → Управљање предметом)
2. Евиденција о литератури
(Администрација → Уџбеници и друга литература за наставу)
3. Евиденција о распореду писаних провера
(Администрација → Распоред писаних радова)
4. Уписивање часова редовне наставе, додатне, допунске…
(Дневник)
5. Уредна евиденција о присуству/одсуству ученика на часу је обавезна!
6. Редовно уписивање оцена
7. Евиденција о појединачним посетама родитеља (предметном наставнику)
(Администрација → Родитељски састанци и појединачни доласци)

II. ОБАВЕЗЕ ВОЂЕЊА И АЖУРИРАЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ ИЗ УЛОГЕ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ

1. Проверава да ли предметни наставници исправно и ажурно воде евиденцију за коју су одговорни
– брише погрешно унет час и о томе обавештава предметног наставника
У делу АДМИНИСТРАЦИЈА
2. Води записнике са седница одељењских већа
3. Води записнике са родитељских састанака и евиденцију о појединачној посети родитеља (одељењском старешини)
4. Води записник о излетима, посетама, екскурзијама
5. Уноси распоред часова
У делу ИМЕНИК
6. Управља изостанцима (оправдани/неоправдани)
7. Управља владањем (изречене похвале/мере, оцене, напомене…)
8. Ажурира податке о контактима (родитељ/законски старатељ)
У делу УПРАВЉАЊЕ – ПРЕДМЕТИ
9. У сарадњи са координатором, води рачуна о уносу замена за предметног наставника (додаје наставника на одређени предмет и затвара датум са којим се замена завршава).
10. Редовно евидентира ЧОС и додаје педагога и психолога у улогу наставника који могу реализовати и уписати ЧОС
За ученике по ИОП-у
11. У делу УПРВЉАЊЕ → УЧЕНИЦИ → Подаци о ученику → Врста ИОП-а → Одабрати одговарајући ИОП са падајуће листе, изнад у део БЕЛЕШКЕ навести од када ученик ради по ИОП-у и историју могућих измена ИОП-а.

III. ОБАВЕЗЕ ВОЂЕЊА И АЖУРИРАЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ ИЗ УЛОГЕ КООРДИНАТОРА

1. Похађа обуку за координаторе
2. Прати и редовно усваја знања и компетенције везане за надоградњу и измену система есДневника
3. Реализује обуку за наставнике своје школе, пружа потребну подршку и уводи у рад нове наставнике
4. Администрира део УПРАВЉАЊЕ НА НИВОУ ШКОЛЕ који се односи на:
– Подешавање школе
– Кориснике система (наставнике, предмете које предају, њихова овлашћења)
– Разредна одељења
– Табелу трајања часова
– Увид у захтеве за брисањем оцене
5. Превози податке у наредну школску годину
6. У сарадњи са одељењским старешином, пружа подршку приликом уноса замена за предметног наставника (проверава датум са којим се замена завршава).

IV. ОБАВЕЗЕ ВОЂЕЊА И АЖУРИРАЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ ИЗ УЛОГЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ

1. Увид у евиденцију
2. Уписивање одржаних часова ЧОС-а
3. Запажања о прегледању дневника

V. ОБАВЕЗЕ ВОЂЕЊА И АЖУРИРАЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ ИЗ УЛОГЕ ДИРЕКТОРА

1. Увид у евиденцију
2. Праћење приказа аналитике на Контролној табли
3. Решавање захтева за брисањем оцена