Циљ ове активности је  да ученици :

-певају песме народног стваралаштва различитих стилова, сaмoстaлнo и у групи;
-примењују правилну технику певања (правилно дисање, држање тела, артикулација);
-вербализују свој доживљај музике;
-разликују елементе музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, тeмпо, динaмика) који утичу нa тeлo и осећања;
-реконструишу српску музичку прошлост у сарадњи са другим начинима комуникације кроз музику, у смислу ритуалног понашања и пантеизма;
-идентификују утицај ритуалног понашања у музици савременог доба (музички елементи, наступ и сл.).

Узраст ученика: четврти, пети, шести и седми разред у издвојеном одељењу у Петловачи и четврти, пети и шести разред у Змињаку.

Динамика активности: једном недељно у трајању од 60 минута.

Опис активности: Певање традиционалних песама из Србије/Израда народних инструмената и демонстрација њиховог звука/Упознавање народне ношње свих крајева.

Исходи: Ученици развијају естетичке компетенције. Упознају се са културним наслеђем људске заједнице, развијају свест о вредности уметничких и културних дела и њиховом значају за развој друштва. Препознају народну ношњу из свих крајева Србије.

Наставник музичке културе
Предраг Дрезгић